direct naar inhoud van Regels
Plan: Zoelense Beemd
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.ZOEZoelenseBeemd-WON1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Zoelense Beemd' met identificatienummer NL.IMRO.0214.ZOEZoelenseBeemd-WON1 van de gemeente Buren;

1.2 Theeschenkerij

een in het buitengebied gelegen, aan de bestemming ondergeschikt horecabedrijf, geen café/ restaurant of daaraan gelijk te stellen horecabedrijf, waar bedrijfsmatig thee, koffie en andere verfrissingen en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt. Daarnaast kan een theeschenkerij ruimte bieden aan workshops of vergaderingen ten behoeve van maximaal 20 personen.

1.3 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijziging

2.1

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Buren 2008' met identificatienummer NL.IMRO.02140000BPBUITENGEBIED-PRPCP2008, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buren op 22 juli 2010, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0214.ZOEZoelenseBeemd-WON1.

2.2

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Buren 2008' met identificatienummer NL.IMRO.02140000BPBUITENGEBIED-PRPCP2008, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buren op 29 september 2009, zijn onverkort van toepassing op dit plan, met dien verstande dat ten behoeve van dit plan:

  • a. artikel 38.1 wordt aangevuld met lid d: bed & breakfast en een theeschenkerij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bed & breakfast en theeschenkerij';
  • b. artikel 60 wordt aangevuld met lid 4. In aanvulling op het gestelde in lid 1 en 2 geldt dat het gebruiken, gebruik nemen of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor en/of als bed & breakfast en theeschenkerij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bed & breakfast en theeschenkerij' niet is toegestaan indien de windsingel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - afschermende beplanting' niet is aangeplant, onderhouden en duurzaam in stand wordt gehouden.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Zoelense Beemd'.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren op ......